Algemene Voorwaarden NauticParts B.V.

Artikel 1. – Definities en toepasselijkheid

1.1 NauticParts: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NauticParts B.V., statutair gevestigd te Brielle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24.42.82.38, waar tevens de direct of indirect verbonden ondernemingen alsmede directeuren, vertegenwoordigers en leidinggevende onder vallen.

1.2 Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aan NauticParts een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten of uitvoeren van diensten.

1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door NauticParts. Hier valt zeker onder te verstaan: Leveren van drijvende steigers, loopplanken, relingen, toegangsmogelijkheden voor nautische doel einden, opvaar steigers, bootliften, verankering systemen en alle bijbehorende accessoires of overige producten.

1.4 Diensten: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting. Hier valt zeker onder: advisering op het gebied van steiger constructies, installatie van de in artikel 1.3 genoemde producten alsmede overige installatie werkzaamheden en het verhuren van producten.

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van NauticParts die strekken tot het verlenen van diensten, het verkopen van producten of het verhuren van producten.

1.6 De door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met NauticParts.

1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn dertig (30) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij een louter informatieve waarde.

2.2 De door NauticParts gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen afnemer en NauticParts komt tot stand nadat daar schriftelijke of mondelinge overeenstemming is bereikt.

3.2 Een mondelinge overeenkomst komt tot stand nadat NauticParts de afnemer schriftelijk heeft bevestigd de opdracht ten uitvoer te brengen of zodra NauticParts begint met de tenuitvoerlegging van de mondeling gesloten overeenkomst.

3.3 Het annuleren van een tot stand gekomen overeenkomst is mogelijk tot vijf (5) dagen voor levering. Hierbij wordt 15% van het factuur bedrag in rekening gebracht aan afnemer.

3.4 Na het verstrijken van de in artikel 3.3 genoemde termijn, is het gehele factuur bedrag verschuldigd aan NauticParts, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Levering

4.1 Bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen NauticParts en afnemer, wordt door NauticParts een levertijd aangegeven. Een door NauticParts opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van NauticParts zijn, waarna NauticParts zal trachten om zo spoedig mogelijk levering te doen plaatsvinden.

4.2 In beginsel vindt aflevering van producten plaats bij het depot van NauticParts. Afnemer kan van hieruit op eigen risico en kosten producten afhalen en vervoeren naar gewenste locatie.

4.3 In uitzondering op artikel 4.2, kan bij het tot stand komen van de overeenkomst op verzoek van de afnemer, een alternatieve locatie voor aflevering worden overeengekomen. Daarmee gepaard gaande transportkosten worden vooraf geoffreerd aan de afnemer.

4.4 Indien artikel 4.3 van toepassing is, betekent dit slechts dat de door afnemer bestelde producten worden afgeleverd op een overeengekomen plaats aan de openbare weg die (vrij) toegankelijk is voor vrachtwagens.

4.5 Indien afnemer wenst dat de bestelde producten worden geleverd op een locatie, niet zijnde aan de openbare weg, worden hiervoor meerkosten geoffreerd en achtereenvolgens in rekening gebracht.

4.7 Het risico van de door NauticParts geleverde producten gaan over op de afnemer op het moment van aflevering of indien artikel 5.2 van toepassing is op het moment dat de assemblage voltooid is.

Artikel 5 – Installatie

5.1 In beginsel is afnemer zelf verantwoordelijk voor de installatie van de door NauticParts geleverde producten, ook indien hetgeen bepaald in artikel 4.3 en 4.5 van toepassing is.

5.2 Op verzoek van de afnemer kan NauticParts zorg dragen voor de installatie van de door afnemer bestelde producten. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden vooraf geoffreerd aan de afnemer.

5.3 Eventueel restmateriaal dat overblijft nadat NauticParts heeft zorg gedragen voor de installatie van de geleverde producten, dient door afnemer zelf te worden afgevoerd. Indien afnemer dit wenst kan tegen een vooraf overeengekomen tarief NauticParts de afvoer van restmateriaal doen geschieden.

Artikel 6 – Garantie

6.1 Afnemer dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient afnemer direct na ontdekking op het vervoersdocument aan te tekenen en NauticParts hiervan op de hoogste stellen.

6.2 Indien NauticParts zorg draagt voor het installeren van de geleverde producten dient afnemer binnen veertien (14) dagen eventuele gebreken in de installatie te vermelden aan NauticParts.

6.3 Alle overige reclamaties dienen binnen vijf (5) dagen na ontdekking aan NauticParts zijn medegedeeld.

6.4 Indien de in bovengenoemde artikelen vermelde rechten van reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan NauticParts zijn medegedeeld, worden de producten en/of installaties geacht in goede staat te zijn ontvangen/uitgevoerd.

6.5 De door NauticParts geleverde producten hebben standaard een garantie termijn van één (1) jaar, deze termijn begint te lopen vanaf het moment van levering.

6.6 Indien afnemer zelf de installatie van de door NauticParts geleverde producten doet, heeft de afnemer geen recht van reclamatie op de eventuele deugdelijkheid van de installatie.

6.7 Op de door NauticParts geleverde producten berust een fabrieksgarantie van acht (8) jaren, die begint te lopen vanaf het moment van aflevering aan de afnemer.

6.8 Het eventueel door NauticParts te retourneren bedrag van niet deugdelijke geleverde producten is onderhevig aan een afschrijving van tien (10) procent per jaar.

6.9 Indien de door afnemer geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn zal NauticParts alsnog zorgen voor een deugdelijke nakoming van de overeenkomst.

6.10 Eventuele aanspraken van afnemer op zijn recht van reclamatie schorten overige verplichtingen van afnemer voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

6.11 Indien de door afnemer gemelde gebreken gegrond blijken te zijn betekent dit nimmer dat NauticParts in gebreken of in verzuim is.

6.12 Het recht op reclamatie van de afnemer vervalt indien blijkt dat afnemer bewerkingen heeft uitgevoerd of op enige andere wijze de originele aard van de geleverde producten heeft gewijzigd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 NauticParts sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door NauticParts geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van NauticParts, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

7.2 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NauticParts aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan NauticParts toegerekend kunnen word en en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

7.3 NauticParts is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade en mogelijke schade door besmetting met legionella.

7.4 De in artikel 7.1 vermelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt voor zowel een overeenkomst tot koop alsmede een overeenkomst waarin NauticParts zich verbindt tot het verhuren van producten.

7.5 Indien NauticParts aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NauticParts beperkt tot maximaal de factuur waarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.6 De afnemer vrijwaart NauticParts tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 – Verplichtingen van de afnemer

8.1 In beginsel dient de afnemer zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van NauticParts en afnemer.

8.2 Afnemer dient zorg te dragen dat NauticParts alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen. Tevens dient afnemer te beschikken over eventuele goedkeuring die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals vergunningen etc. Afnemer vrijwaart NauticParts voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

8.3 Afnemer dient zorg te dragen voor het eenmaal jaarlijkse onderhoud van de door NauticParts geleverde producten, onderhoud dient te geschieden conform de wettelijke regelgeving. Wanneer afnemer dit op enigerlei wijze nalaat, vervalt zijn recht op fabrieksgarantie zoals bedoelt in artikel 6.7.

8.4 Afnemer dient er voor te zorgen dat indien artikel 5.2 van toepassing is, NauticParts de beschikking heeft over de juiste benodigdheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

8.5 Wanneer hetgeen beschreven in artikel 4.3, 4.5 en 5.2 van toepassing is, moet afnemer zorg dragen dat deze locatie vrij toegankelijk is, zonder dat obstakels of enige andere overtollige objecten en restmateriaal, een vrije doorgang belemmeren. Indien afnemer deze verantwoordelijkheid niet naar behoren nakomt worden alle meerkosten die hiermee gemoeid zijn doorberekend aan de afnemer.

8.6 Afnemer dient ervoor te zorgen dat de locatie waar NauticParts overgaat tot aflevering van de producten dan wel installatie van deze producten, voldoet aan alle daaraan te stellen wettelijke veiligheidseisen.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 NauticParts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 NauticParts kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van negentig (90) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

9.3 Indien NauticParts ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is NauticParts gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 – Overeenkomst tot (ver)huur

10.1 Dit artikel behelst alle bepalingen die van toepassing zijn op overeenkomsten waarin NauticParts zich verbindt om zaken voor een periode aan afnemer ter beschikking te stellen zonder dat het eigendom overgaat naar de afnemer. Hieronder valt zeker, doch niet exclusief, huur en verhuur onder te verstaan.

10.2 In de overeenkomst worden de duur van de gebruiksperiode, de prijs en nadere specifieke afspraken gemaakt over de door afnemer tijdelijk in gebruik te nemen zaken.

10.3 NauticParts is gerechtigd de overeengekomen prijs vooraf te innen alsmede een borg te innen die verrekent kunnen worden met enige schadeposten die afnemer aanricht aan de door NauticParts te leveren zaken. Indien geen schadeposten ontstaan krijgt afnemer het volledige borgbedrag geretourneerd.

10.4 Eventuele vertragingen die niet te wijten zijn aan de schuld van NauticParts worden meegerekend in de duur van de overeenkomst en overeenkomstig gefactureerd.

10.5 Afnemer is indien een overeenkomst als bepaald in artikel 10.1 tot stand komt altijd zelf aansprakelijk voor schade aan derden of zaken, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van NauticParts.

10.6 De afnemer, is onverminderd hetgeen bepaald in artikel 8, de geleverde zaken te gebruiken conform het doel waarvoor de zaken bestemd zijn. Eventuele schade aan de door NauticParts geleverde zaken dienen door afnemer aan NauticParts onverwijld gemeld en binnen redelijke termijn vergoed te worden.

10.7 Eventuele herstel door afnemer van schade aangericht tegen de door NauticParts geleverde producten, mogen alleen verricht worden nadat NauticParts uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verrichten van deze werkzaamheden.

10.8 De afnemer is enkel gerechtigd zelfstandig wijzigingen aan de door NauticParts geleverde producten aan te brengen nadat zij uitdrukkelijke toestemming van NauticParts heeft gehad deze wijzigingen door te voeren.

10.9 Het leveren van producten geschiedt zoals bepaald in artikel 4, tenzij anders is overeengekomen.

10.10 Indien de afnemer de producten niet op de afgesproken tijd aan NauticParts retourneert, is afnemer verplicht de nieuwwaarde van de door NauticParts aan afnemer toevertrouwde zaken te vergoeden. Deze verplichting tot schadevergoeding is geen beletsel voor enige over vorderingen tot schadevergoeding waar NauticParts mogelijk aanspraak op maakt.

10.11 Tijdens de periode waarin de afnemer beschikt over de door NauticParts geleverde zaken is zij verplicht zich te verzekeren tegen enigerlei schade die buiten de schuld van de afnemer tot aansprakelijkheid kan leiden. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de afnemer.

10.12 Bij de terugname van de door NauticParts geleverde zaken heeft de afnemer het recht bij de inspectie van de zaken aanwezig te zijn. Indien blijkt dat de geleverde zaken bij teruggave beschadigd zijn, komen de kosten voor eventuele reparatie of andere onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de afnemer.

10.13 De in gebruik gegeven zaken blijven te allen tijde eigendom van NauticParts. Het staat de afnemer niet vrij de zaken aan een derde te verschaffen, tenzij afnemer beschikt over de nadrukkelijke toestemming van NauticParts.

10.14 De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden vinden overeenkomstige toepassing op een overeenkomst tot zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, met uitzondering van artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Onderlinge afspraken hebben gelding boven hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 – Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

11.1 De door NauticParts geleverde producten blijven eigendom van NauticParts tot het moment dat de afnemer alle verplichtingen uit de met NauticParts gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

11.2 Ingeval NauticParts een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van NauticParts vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

11.3 Op alle door NauticParts verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen etc. behoudt NauticParts zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van NauticParts. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen etc. blijven eigendom van NauticParts en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

11.4 Het in artikel 11.3 bepaalde mag door de afnemer alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel. NauticParts is gerechtigd een navordering in te stellen indien de afnemer de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken. Voor elke in strijd met artikel 10.3 verrichte handeling is de afnemer een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van NauticParts om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 12 – Duur overeenkomst en beëindiging

12.1 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door afnemer is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.2 Beide partijen, zowel afnemer als NauticParts, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.2 kan NauticParts de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan afnemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van afnemer faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat afnemer niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
• Afnemer handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met NauticParts voortvloeiende verplichting;
• Afnemer inbreuk maakt op rechten van derden;
• Afnemer handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van NauticParts;
• Afnemer niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.

12.4 Indien NauticParts overgaat tot ontbinding van de overeenkomst wordt al hetgeen door de afnemer aan NauticParts verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

12.5 NauticParts behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien NauticParts overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij afnemer hier twee (2) maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat afnemer vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven (7) dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 13 – Prijs & Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden 14 dagen voorafgaand aan de levering en eventuele installatie van producten op een door NauticParts te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13.2 Facturering geschiedt in beginsel per post of email en worden altijd voorafgaand aan de ten uitvoer te brengen overeenkomst verzonden naar de afnemer.

13.3 Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

13.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door NauticParts gemaakt indien NauticParts op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de afnemer verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij NauticParts partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Afnemer en NauticParts zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24.42.82.38 en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.